WWF-US / Keith Arnold

de tijd van rekenkundige trucs is voorbij

Op dit moment zijn de wereldleiders nog ver weg van het nemen van de juiste beslissingen om de ergste gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering te voorkomen. Nationale overheden en bedrijven zouden veel drastischere maatregelen moeten nemen om de klimaatdoelstellingen te halen.

WWF vindt dat de industrie moet afstappen van fossiele brandstoffen en dat daarnaast focus moet komen op de bescherming van de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen.

'Het is te laat voor debat', zegt Manuel Pulgar-Vidal, hoofd van het energie- en klimaatprogramma van WWF. 'Alleen een drastisch grotere ambitie in de manier waarop we gezamenlijk reageren op deze klimaatcrisis, kan het ergste voorkomen.'


Nederlandse politiek

In juni 2019 heeft het Nederlandse kabinet het klimaatakkoord gepresenteerd en is er begonnen met de uitvoering daarvan. Ruim 600 afspraken moeten de uitstoot van broeikasgassen tegengaan. Over de volgende onderwerpen zijn afspraken gemaakt:

 • Elektriciteit: in 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
 • Bebouwde omgeving: in 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af.
 • Industrie: in 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgassen meer uit.
 • Landbouw en landgebruik: in 2050 moeten de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn.
 • Mobiliteit: mobiliteit is in 2050 emissieloos en van hoge kwaliteit. 
 • Samenhang tussen sectoren: sommige onderwerpen spelen in een aantal of in alle sectoren tegelijk. Om de transitie naar een CO2-arme samenleving te maken is op een groot aantal terreinen afstemming nodig.

Reactie van het WWF op kabinetsplan over stikstof
Met deze eerste aanpak van de stikstofcrisis geeft het kabinet aan dat de tijd van rekenkundige trucs voorbij is. Schone lucht, een leefbaar klimaat en een aantrekkelijk landschap, dát is het Nederland waarin wij willen leven. WWF is positief over de forse inzet op natuurbehoud én natuurherstel. Tegelijkertijd wordt toekomstperspectief geboden door inzet op kringlooplandbouw en warme sanering. Om deze plannen te verzilveren is een degelijke begroting nodig, die ook toekomstige kabinetten stand houdt. En nu doorpakken, zegt het Wereld Natuur Fonds, want alleen dan zal het lukken om de stikstofdeken die over Nederland ligt weg te trekken.

Global Warming Images / WWF

Klimaatovereenkomsten

De Verenigde Naties is met advies van o.a. WWF al sinds de jaren negentig actief in het aanpakken van klimaatverandering op wereldwijd niveau. Voorafgaande aan klimaattoppen maken de lidstaten van de Europese Unie onderling strenge afspraken om broeikasgassen terug te dringen.

 • 1

  1992 UNFCCC

  De United Nations Framework Convention on Climate Change vond plaats in 1992 in Rio de Janeiro, Brazilië. In 1994 volgde de erkenning dat de opwarming van de aarde een wereldwijd probleem is en wordt afgesproken om een grens te stellen aan de broeikasgassen zodat deze geen invloed hebben op het klimaat.

 • 2

  1997 Kyoto verdrag

  Met dit in Kyoto getekende verdrag komen industrielanden overeen om de uitstoot van broeikasgassen in 2008-2012 met gemiddeld 5,2 procent te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. 

 • 3

  2007 EU klimaatafspraken

  Europese regeringsleiders spreken af om tegen 2020 een beperking van broeikasgassen te realiseren van 20 procent. En het aandeel hernieuwbare energiebronnen moet dan 20 procent zijn.

   

 • 4

  2012 verdrag van Doha

  Verlenging van het Kyoto-verdrag van 2013 tot 2020.

 • 5

  2015 Verdrag van Parijs

  In 2015 sluiten 195 landen en de Europese Unie één overkoepelend akkoord dat de opwarming van de aarde tot ver onder twee graden Celcius moet houden, met als doel 1,5 °C.

  Lees verder
 • 6

  2018 EU scherpt afspraken aan

  Europese regeringleiders spreken af dat in 2030 het energieverbruik van de Europese Unie met 35 procent is gedaald en ten minste 35 procent van de energie duurzaam is opgewekt.

 • 7

  2019 Nederlands Klimaat Akkoord

  In het akkoord worden maatregelen afgesproken om in 2030 de broeikasgassen in Nederland met 49 procent terug te dringen vergeleken met 1990.

 • 8

  2019 Europese Green Deal

  De Europese Commissie presenteerde een Green Deal waarin EU-landen afspreken dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

 • 9

  2019 Klimaatconferentie Madrid

  Op de klimaatconferentie in Madrid was het de bedoeling om het klimaatakoord van Parijs uit 2015 verder uit te werken. Maar dit lukt helaas niet. De deelnemende landen spreken in plaats daarvan af om hun zoveel mogelijk aan te scherpen”.

   

   

Meer weten over klimaatverandering?

Global Warming Images / WWF
Wat is klimaatverandering?
Wat is klimaatverandering?
Beeld: Hans Avontuur
Gevolgen
Gevolgen
van klimaatverandering
www.JSGrove.com / WWF
Klimaatakkoord Parijs
Klimaatakkoord Parijs
Global Warming Images / WWF
Sceptici en mythes
Sceptici en mythes
Frans Lemmens / Hollandse Hoogte
Nederland
Nederland
en klimaatverandering
Oorzaken
Oorzaken
van klimaatverandering
Istockphoto.com / WWF-Canada
Wat kun jij doen?
Wat kun jij doen?

Resultaten en Updates

Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Maak natuur bondgenoot

Deze week schreef demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer dat wat haar betreft ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de ‘wateropgave’ meer met elkaar verbonden moeten worden. Dit signaal komt wat mij betreft geen dag te vroeg.
Meer info

Gaat het snel genoeg?

We zijn al te laat om klimaatverandering helemaal te voorkomen. We moeten ons en ons landschap er op aanpassen. Een complexe zaak die nu om keuzes vraagt.
Meer info
Maico Barneveld / DeFotoBlogger

56% Nederlandse kiezers: economische groei en natuurbescherming en -herstel móéten hand in hand gaan

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft onderzoeksbureau Ipsos de mening van Nederlanders gepeild over het thema ‘natuur in Nederland’. Uit de representatieve* enquête, in opdracht van WWF, blijkt onder meer dat de helft (56%) van de kiezers vindt dat een volgend kabinet moet zorgen dat economische groei en natuurbescherming en -herstel in Nederland samengaan.
Meer info

Kustverdediging tussen dubbele dijken: veilige, natuurlijke en goedkopere oplossing

Door eb en vloed weer toe te laten in een zogeheten ‘wisselpolder’ tussen twee dijken, kan de verdediging van de kust een stuk duurzamer, natuurlijker én goedkoper worden. Dat schrijven Jim van Belzen, Gerlof Rienstra en Tjeerd Bouma in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Het rapport is geschreven in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.
Meer info

Oproep tot nationaal onderzoeksprogramma en pilots klimaatbestendige kustlandschappen

Twintig partijen waaronder o.a. WWF, kennisinstellingen, waterschappen en andere natuurorganisatie roepen op tot het instellen van een nationaal onderzoeksprogramma, het starten van twee pilot en vragen de partijen aan het Ministerie van IenW om in 2021 capaciteit en middelen voor in te zetten.
Meer info
Greg Armfield / WWF-UK

WWF roept premier Rutte op voortouw te nemen op One Planet Summit over biodiversiteit en klimaat

Minister-president Rutte neemt maandag 11 januari deel aan de One Planet Summit in Parijs. Deze top is een initiatief van de Franse president Macron en wordt mede georganiseerd door de VN en de Wereldbank. Het belang van natuur en biodiversiteit heeft niet eerder zo hoog op de internationale agenda gestaan. WWF roept premier Rutte op om namens Nederland alle deelnemers aan te sporen om in actie te komen om vernietiging van natuur eindelijk te stoppen. “Dit is essentieel als we toekomstige pandemieën willen voorkomen”.
Meer info