Jürgen Freund / WWF

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en dat dergelijke wijzigingen onmiddellijk van kracht zullen zijn. Bezoekers van de site worden geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland ('WWF-NL') alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ('de informatie'). Voor voorwaarden die gelden bij het bestellen van producten en diensten via deze site kun je het onderdeel Algemene (verkoop- en leverings)voorwaarden raadplegen. 

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. WWF-NL is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WWF-NL. Gebruikers van de website en de informatie vrijwaren WWF-NL bovendien van elke vorm van schade aan derden gerelateerd aan enige handeling van de gebruiker gedaan ten (beweerd) gevolge van het gebruik. WWF-NL is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Privacy

Door het gebruik van onze website kunnen wij jouw informatie gebruiken voor doeleinden die gebaseerd zijn op geldige rechtsgronden. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens kun je onze Privacy Policy raadplegen.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. WWF-NL is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie Policy en Privacy Statement zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij WWF. 

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik of misbruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van WWF-NL in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van WWF-NL en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WWF.

WWF-NL is onder meer exclusief licentienemer voor Nederland van de volgende op naam van WWF – World Wide Fund for Nature - (formerly World Wildlife Fund) staande Benelux merken: 
- het woordmerk Wereld Natuur fonds (inschrijvingsnummer 391890); 
- het woordmerk Wereld Natuur Fonds (met inschrijvingsnummer 511319); 
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 391891); 
- de lettercombinatie WWF (met inschrijvingsnummer 511318). 

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de 'materialen') op deze website plaatst of deze toestuurt aan WWF-NL via e-mail of anderszins, zal WWF-NL gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en WWF-NL zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden. 

Je vrijwaart WWF-NL hierbij terzake van alle schade die WWF-NL lijdt en alle kosten die WWF-NL maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid 

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter Rechtbank Midden-Nederland. 

Vestigingsadres, inschrijvingsnummer K.v.K. en BTW-nummer 

Vestigingsadres: 
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: 
Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland 
Driebergseweg 10 
3708 JB Zeist 

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 41177588, Utrecht 

BTW-nummer: NL003330084B01