Emilie Reuchlin-Hugenholtz / WWF
10 februari 2020

Een akkoord voor de Noordzee: winst voor de natuur

Het onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee is vandaag gepresenteerd. Dit is hard nodig om op één van de drukste zeeën ter wereld tot een balans te komen tussen natuur, energieproductie en voedselvoorziening. Ruim een jaar hebben de visserij, energiesector, overheid en natuurorganisaties gewerkt aan een pakket afspraken hoe de Noordzee te gebruiken en in te richten. De natuur- en milieuorganisaties zijn optimistisch dat er nu een akkoord ligt dat toekomst biedt.

De bescherming van de natuur groeit en er komt zekerheid over meer duurzame energie op de Noordzee. Ook komt er meer geld beschikbaar voor onderzoek en het verduurzamen van de visserijvloot. 

Mijlpaal
Kirsten Schuijt, directeur WWF: “Het Noordzeeakkoord is voor WWF een belangrijke mijlpaal in het realiseren van een gezonde en veerkrachtige Noordzee. Dit akkoord wordt gedragen door een groot deel van de gebruikers van de Noordzee. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we de komende jaren winst gaan boeken voor de Noordzeenatuur.”
In het akkoord wordt meer natuur beschermd. Zo groeit het percentage van de Noordzeebodem dat volledig wordt beschermd in 2025 naar 12,5%. Ook worden nieuwe gebieden als beschermde natuur aangewezen, zoals de voor zeevogels belangrijke Bruine Bank, die precies tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk ligt. Kwetsbare soorten als haaien en zeevogels worden daardoor beter beschermd. In beschermde vogelgebieden worden geen windmolens geplaatst.  

Natuurbescherming in de praktijk
WWF blijft zich inzetten voor 30% bescherming van de Nederlandse Noordzeebodem. De overeengekomen 12,5% ziet het WWF dan ook als een stap in de goede richting. Om met dit akkoord de omslag naar natuurherstel op de Noordzee in de praktijk te brengen, zijn uitvoering en handhaving van de gemaakte afspraken essentieel. De betrokken partijen werken de randvoorwaarden voor het bestuur en het budget van het akkoord de komende tijd gezamenlijk uit om naleving te waarborgen.

Groei van duurzame energie
Alle partijen erkennen de belangrijke rol die de Noordzee heeft bij de opwekking van duurzame energie. De 11,5 GW duurzame energieproductie, die was afgesproken in het Klimaatakkoord, is zeker gesteld. Natuurversterkend bouwen wordt het uitgangspunt bij de aanleg van de windmolenparken en alle infrastructuur op de Noordzee. Negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld zeevogels worden zoveel mogelijk beperkt. De groei van duurzame energie vindt plaats met respect voor natuur en binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. 

Middelen voor verduurzaming visserijvloot
Er komt vanuit het kabinet 119 miljoen euro voor het saneren en het verduurzamen van de visserijvloot. De natuur- en milieuorganisaties zetten zich in om ervoor te zorgen dat deze afspraken goed worden uitgewerkt en bijdragen aan een gezonde Noordzee. Daarnaast komt er 14 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de controle en handhaving.

Intensivering wetenschappelijk onderzoek
Er is op dit moment nog onvoldoende kennis over de werking van het ecosysteem in relatie tot de grote veranderingen op de Noordzee. Er is afgesproken dat er 55 miljoen euro wordt uitgetrokken voor monitoring, wetenschappelijk onderzoek en natuurherstel op de Noordzee.


Vast overleg vormt basis voor toekomst Noordzee
De partijen blijven onder onafhankelijk voorzitterschap in overleg om af te wegen of afspraken moeten worden bijgesteld door nieuwe ontwikkelingen. Dit overleg vormt de basis waarop plannen voor de Noordzee verder worden ontwikkeld.

 

Lees hier wat WWF doet om de Noordzeenatuur te herstellen.

Gerelateerde artikelen

WWF, Ark, onderwaterbeelden.nl

Red het rif

Helaas is het nog steeds nog geen uitzondering anno 2021: de overheid die vernietigende activiteiten toestaat in beschermde natuurgebieden. En dat terwijl we geen natuur meer mogen verliezen als we af willen van het pad van vernieling, welke door de VN als een suïcidale oorlog is bestempeld. Op zee is de situatie vaak nog erger dan op land; zo ook voor onze Noordzee waar op dit moment geen enkel gebied effectief beschermd is. Qua oppervlakte heeft minder dan een half procent (ja, echt… <0.5%) daadwerkelijk enige vorm van bescherming gekregen.
Meer info
Goofy Aquavideo WWF

Kwetsbaar schelpdierrif bij Schiermonnikoog bedreigd door geplande aardgaswinning

Op nog geen 20 kilometer boven Schiermonnikoog dreigt een uniek en net hersteld schelpdierrif te verdwijnen door aardgaswinning. Mijnbouwbedrijf ONE-Dyas is van plan pal naast het rif en midden op unieke stenenriffen een boorplatform te bouwen. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), ARK Natuurontwikkeling, de Waddenvereniging, Greenpeace, Natuurmonumenten en Vrije Horizon Schiermonnikoog hebben de handen ineengeslagen om dit te voorkomen en hebben een gezamenlijke visie geschreven waarmee het plan van tafel moet. Een boorplatform is een grote bedreiging voor de natuur en helemaal in dit unieke gebied met bedreigde leefgebieden en soorten. Gaswinning op deze plek zal vrijwel zeker het einde betekenen van het onlangs door WWF-NL en ARK herstelde schelpdierrif.
Meer info
WWF, Ark, onderwaterbeelden.nl

Eerste stap bescherming wilde oesterrif in Zeeland

Het oesterrif in de Voordelta is met ingang van 2 juni 2021 tijdelijk beschermd tegen bevissing door een wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij. De aanwijzing als onderzoeksgebied is een kleine eerste stap in extra bescherming van deze bijzondere onderwaternatuur.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.