Peter Verhoog
26 juni 2019

De gekweekte stekelroggen doen het goed

De meer dan 300 gemerkte en uitgezette stekelroggen doen het goed in de Nederlandse wateren. De dieren zijn gemerkt en uitgezet met de zogenaamde ‘Peterson’-discs in beide vleugels. Daarnaast hebben 30 dieren ook een akoestische zender meegekregen, een zogenaamde VEMCO-tag. Met de gegevens van deze discs en tags hebben we een goed en vooral positief beeld kunnen verkrijgen van de verspreiding van deze dieren: er is belangrijke informatie verkregen over de groei, de overleving en de migratie van de stekelrog in de beide Scheldestromen en de Noordzee.

In het project ‘meer haaien en roggen in de Noordzee’ werken vijf organisaties samen: Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland, Dutch Shark Society, Blue Linked en Stichting De Noordzee.

Lange-afstand-zwemmers

De langst bekende afgelegde afstand werd geregistreerd door een met disc-tags gemerkte rog die in de Oosterschelde werd uitgezet, en door een beroepsvisser werd terug gevangen bij Den Helder: in negen maanden zwom het dier langs de hele Nederlandse kust! Van de akoestisch gemerkte dieren waren er 16410 waarnemingen, daarbij varieert de waarnemingsduur van 18 tot wel 269 dagen!

Samenwerking

De stekelroggen werden opgekweekt uit het ei, in het centrum van BlueLinked te Utrecht, gefinancierd dankzij donateurs van WWF. Na een opgroeiperiode van ruim 18 maanden waren deze rogjes groot genoeg om te voorzien van een zender en uit te zetten in het wild. De operatieve plaatsing van de van zogenaamde akoestische zendertjes (Vemco), werd gedaan door medewerkers van Sportvisserij Nederland.

Lege batterij

Eind augustus worden er nóg eens 30 roggen met zenders uitgezet: de batterijen van de zenders van de eerder uitgezette roggen zullen tegen die tijd leeg zijn. Er worden er geen signalen meer ontvangen.

Haai!

WWF ondersteunt dit jaar ook Sportvisserij Nederland bij het aanbrengen van satelliettags op ruwe en gladde haaien: een unicum in Nederland. De tag verzamelt gegevens, en na circa een jaar wordt er een batterij ingeschakeld die tagbevestiging ontkoppelt, waardoor de tag naar het oppervlak drijft en zijn gegevens verzendt.

Internationale belangstelling

Dit voorjaar vond ook een eerste workshop plaats over herintroductie. Deze workshop werd goed bezocht door 30 nieuwsgierige (internationale) deelnemers. Een aantal landen heeft interesse om in eigen wateren vergelijkbare onderzoeken te doen om zo te zorgen voor betere bescherming van haaien en roggen. Bij WWF in Zeist werden alle ervaringen en ideeën uitgewisseld en de workshop krijgt een vervolg later dit jaar

Terugkeer van de vleet

In Orkney ondersteunt WWF op dit moment een onderzoek van de Orkney Skate Trust naar de paaigebieden van de vleet (Dipturus intermedius). Rond de Orkney Eilanden liggen de laatste gebieden uit het oorspronkelijke verspreidingsgebied waar deze soort nog veel voorkomt. Het beschermen van deze gebieden tegen heeft grote prioriteit voor het voortbestaan van de soort, en de eventuele latere herintroductie in onze Noordzee. Een aantal imposante vleten werd in video en foto vastgelegd door Peter Verhoog van Dutch Shark Society.

Engeltjes in zee

Een andere soort die voor het project van belang kan zijn is de zee-engel. Op dit moment worden afspraken gemaakt over onderzoek van deze dieren rond de Canarische Eilanden. Er is een samenwerking gestart met een aantal partijen, die nu de verspreiding van de zee-engel in de Europese wateren registreert door middel van een database van waarnemingen.

Toekomst

Het project ‘meer haaien en roggen in de Noordzee’ zal naar verwachting nog drie jaar worden voorgezet. WWF werkt nu aan een overkoepelend Noordzee-project, waarin aandacht is voor natuurherstel. Behalve de haaien en roggenkrijgen ook de oesterbanken hierin een prominente plaats.

Gerelateerde artikelen

MaartenFilms

Oesterbank boven Schiermonnikoog wemelt van nieuw leven

Op 22 en 23 september bezocht een team duikende onderzoekers van het Wereld Natuur Fonds, Bureau Waardenburg en Get Wet Maritiem de door WWF en ARK Natuurontwikkeling aangelegde oesterbank bij de Borkumse Stenen, een zeegebied in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De oesters die in 2018 zijn uitgezet, kregen in 2019 al nakomelingen. Dit jaar werd vastgesteld dat veel van de oesters nog in leven zijn en dat er weer een nieuwe generatie is voortgebracht. Bovendien concluderen de duikende onderzoekers dat de oesters inmiddels een riffunctie vervullen. Het rif biedt een veilige plek voor onderwatersoorten die eerder niet op deze plek voorkwamen.
Meer info
Wild Wonders of Europe / Magnus Lundgren / WWF

Zoet zout zalm

Je ziet het niet zo makkelijk, zonder snorkel. Je staat er daarom als natuurliefhebber ook niet zo vaak bij stil. Maar veel natuur en soorten leven onder water. Zeker in Nederland waterland.
Meer info

Weidevogels in de problemen door droogte

De droogte van de afgelopen weken heeft grote gevolgen voor weidevogels. Vogels als de grutto en kievit hebben moeite hebben om voldoende voedsel te vinden, bovenop het gebrek aan geschikt leefgebied. En weidevogels hebben in het broedseizoen - dat nu in volle gang is - juist meer voedsel nodig om hun jongen te voeden.

Gelukkig werken boeren en burgers samen om de iconische vogels te helpen.
Meer info