Wild Wonders of Europe / Cornelia Doerr / WWF
11 mei 2023

Kom in actie voor een sterke Europese Natuurherstelwet

De natuur in Europa en zeker in Nederland staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de Europese Commissie is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen. Maar de Nederlandse regering en de Tweede Kamer volharden in hun mening dat de wet te ver gaat en willen deze daarom op cruciale onderdelen afzwakken. Achttien natuurorganisaties vinden juist dat de wet er moet komen en roepen op om je stem te laten horen vóór een sterke Europese Natuurherstelwet.

Aangetaste leefgebieden

De Europese Commissie bracht in juni 2022 een voorstel uit voor een baanbrekende Natuurherstelwet. Die moet ervoor zorgen dat alle EU-lidstaten aangetaste ecosystemen herstellen en eenmaal herstelde natuur in stand houden. Als je natuur wilt herstellen, zoals het Nederlandse kabinet ook zelf wil, is het logisch dat je het na herstel niet weer verloren laat gaan. Dat zou immers verspilling van geld en inspanningen zijn. Juist door ervoor te zorgen dat er meer en vooral gezondere natuur is, komt er ook weer ruimte voor activiteiten. Natuurherstel en economie gaan zo hand in hand: door de Natuurherstelwet zijn de samenhangende crises op het gebied van biodiversiteit, klimaat en verontreiniging effectief aan te pakken.

Het EU-wetsvoorstel is niet alleen in het belang van planten en dieren, maar ook voor mensen. Wij zijn net zo goed afhankelijk van een gezonde natuur voor ons voedsel, voor schoon water en voor onze gezondheid. Gezonde ecosystemen als veengebieden, graslanden, zoetwatergebieden, zeeën en bossen slaan ook grote hoeveelheden broeikasgassen op en dragen bij aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering.

Meisje in het bos, beuken, boom WW2159755

Verslechteringsverbod

Onderdeel van het EU-voorstel is een ‘verslechteringsverbod’. Dat verbod stelt dat beschermde habitats en leefgebieden van beschermde soorten die hersteld worden niet mogen verslechteren binnen én buiten Natura 2000-gebieden.

En terecht: vorig jaar kwam BirdLife International bijvoorbeeld met een rapport waaruit blijkt dat één op de acht vogelsoorten in de wereld bedreigd is. Daaronder zijn niet alleen zeldzame vogels, maar ook voorheen gewone soorten, die vooral buiten Natura 2000-gebieden voorkomen, zoals de kievit.

In het in maart verschenen Living Planet rapport staat dat de druk op de Nederlandse natuur vooral wordt veroorzaakt door stikstof, droogte en doordat natuurgebieden niet met elkaar verbonden zijn. Dat laat zien dat de toestand van natuur buiten beschermde gebieden van doorslaggevend belang is. Natuurherstel draagt sterk bij aan de oplossing voor de crises waar we nu mee worstelen op het gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit en straks ook nog water. Uit onderzoek van provincies blijkt bovendien dat de natuur in Natura2000-gebieden ook te kampen heeft met deze crises. Deze zogenaamde natuurdoelanalyses bevestigen dan ook het belang van breed natuurherstel.

Er is vooral veel weerstand in Nederland tegen het nieuwe verslechteringsverbod dat gaat gelden voor beschermde habitats buiten Natura 2000-gebieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft recentelijk een motie van de BoerBurgerBeweging aangenomen, met steun van de regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie. Hierin wordt de regering opgeroepen om zich maximaal in te zetten om dit verslechteringsverbod uit de nieuwe EU-Natuurherstelwet te krijgen, zodat Nederland volgens hen ‘niet op slot’ zou gaan.

Dat is een slechte zaak, omdat het precies het tegenovergestelde voorstelt van wat nodig is: verdere afbraak in plaats van herstel. Uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt bovendien dat elke euro die wordt geïnvesteerd in natuurherstel zich dubbel en dwars uitbetaalt in economische waarde, dankzij de ecosysteemdiensten die voedselzekerheid, ecosysteem- en klimaatbestendigheid en -mitigatie en menselijke gezondheid ondersteunen.

Nederlandse heide in bloei

Bindende doelen zijn nodig

Wat nu gebeurt strookt niet met prachtige beleidsvoornemens van de regering om de biodiversiteit te herstellen, integendeel: Nederland probeert nu samen met een aantal andere lidstaten het voorstel van de Europese Commissie voor een sterke, Europese Natuurherstelwet af te zwakken. Minister Van der Wal heeft op een oproep van gezamenlijke natuurorganisaties om de wet te omarmen geantwoord dat de wet in de huidige vorm te ver gaat. Het kabinet verwijst hierbij naar de huidige stikstofcrisis. Maar deze crisis toont juist aan wat er gebeurt als je je niet houdt aan gemaakte afspraken. Vrijwillige doelstellingen om de natuur in Europa te beschermen zijn niet meer genoeg. Willen we natuur herstellen dan zijn juridisch bindende doelen juist nodig.

Kom ook in actie!

De gezamenlijke natuurorganisaties vinden dat in Europa een wet nodig is die alle lidstaten verplicht om natuur te herstellen, voor huidige en toekomstige generaties. Het Europees Parlement stemt naar verwachting voor de zomer over het ambitieuze voorstel van de Europese Commissie om biodiversiteit in Europa te herstellen. En jij kunt hierbij helpen. Kom in actie vóór een sterke natuurherstelwet! En roep ook anderen op te tekenen, onder de noemer #restorenature.

Deze oproep wordt onderschreven door: De Vlinderstichting, De Zoogdiervereniging, FLORON, Greenpeace, IUCN NL, LandschappenNL, Naturalis Biodiversity Center, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur & Milieufederaties, Nederlands Mycologische Vereniging, RAVON, SoortenNL, Stichting de Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds.

Gerelateerde artikelen

Twan Teunissen ARK Natuurontwikkeling

Meer natuur: voor meer waterveiligheid en een mooier Nederland

‘Wolkbreuk in Friesland zet straten blank’ en ‘Wateroverlast in Limburg, campings ontruimd’, maar ook ‘Langste files van het jaar door hevige regenval’. Zomaar een paar krantenkoppen van de afgelopen week. In sommige plekken van ons land viel tot wel 70 mm water in een kort tijdsbestek door regen en onweersbuien. Is dit het ‘nieuwe normaal’?
Meer info
Sam Hobson / WWF-UK

Het COP-mechanisme: succes vieren en verlies nemen

WWF-medewerker Maheen Kahn was aanwezig op COP28 in Dubai en vertelt over haar ervaringen.
Meer info
Bildagentur Zoonar GmbH / WWF-Netherlands

Europese wet voor natuurherstel dichterbij

Na intensieve onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad is er een definitieve wettekst voor de Natuurherstelwet. Het resultaat is een politiek akkoord tussen de drie instellingen over de Europese wet die het verlies aan natuur en biodiversiteit een halt toe moet roepen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).