Actievoorwaarden Start je eigen actie

Chris Ratcliffe / WWF-UK

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op Start je eigen actie (hierna 'Actie’), welke wordt georganiseerd door een Initiatiefnemer met als doel fondsenwerving voor Stichting het Wereld Natuur Fonds-Nederland gevestigd te Zeist, (hierna ‘WWF-NL)'.
 2. Fondsenwerving is mogelijk door het organiseren van een eigen Actie of door het deelnemen aan een bestaande Actie.
 3. De opbrengst van de Actie draagt bij aan de missie van WWF-NL.
 4. Alle personen die een Actie starten (hierna ‘Initiatiefnemer’) en personen die financieel bijdragen aan een bestaande Actie (hierna ‘Deelnemer(s)’) zijn gebonden aan deze Actievoorwaarden.

Artikel 2 – Fondsenwervingsactie

 1. Het starten van een Actie is mogelijk vanaf 16 jaar. Voor Initiatiefnemers en Deelnemers onder de 16 jaar is toestemming van de ouder/verzorger nodig.
 2. Het starten van een Actie is op eigen verantwoordelijkheid en de Actie is voor rekening en risico van de Initiatiefnemer en/of Deelnemer.
 3. De Initiatiefnemer en Deelnemer zijn geen medewerker of vertegenwoordiger van WWF-NL en zullen zich als zodanig ook niet voordoen.
 4. Alle door de Initiatiefnemer en Deelnemer geplaatste content op de website (waaronder teksten, foto’s en video’s) zijn eigendom van degene die het geplaatst heeft en voor rekening en risico van de Initiatiefnemer en Deelnemer.

Artikel 3 – Rechten WWF-NL

 1. WWF-NL behoudt zich het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen. WWF-NL kan daarnaast op elk tijdstip deze Actievoorwaarden herzien. De aanpassingen op de Actievoorwaarden zijn dan met onmiddellijke ingang van toepassing.
 2. WWF-NL behoudt zich het recht voor om de Initiatiefnemer of Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens WWF-NL of derden
 3. Indien de Actie voortijdig wordt beëindigd en/of de Initiatiefnemer en/of Deelnemer wordt gediskwalificeerd dan komen de reeds ontvangen fondsen toe aan WWF-NL.
 4. In geval (ongevraagd) ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie ("Materialen") worden geplaatst of deze worden toegestuurd aan WWF-NL via e-mail of anderszins, zal WWF-NL gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en WWF-NL zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.
 5. Initiatiefnemer garandeert aan WWF-NL dat de Materialen geen inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten noch op gebruikersrechten van derden en vrijwaart WWF-NL voor alle schade die voor haar uit zodanige inbreuk mocht voortvloeien.
 6. WWF-NL behoudt te allen tijde het recht om door Initiatiefnemer en Deelnemer geplaatste Materialen, zonder nader bericht, (deels) te verwijderen zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 7. Initiatiefnemer en Deelnemer vrijwaren WWF-NL hierbij terzake van alle schade die WWF-NL lijdt en alle kosten die WWF-NL maakt terzake van aanspraken van derden.

Artikel 4 – Gebruik gegevens

 1. Alle gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens worden behandeld. WWF-NL zal de verkregen gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden verband houdende met de Actie en alleen verstrekken aan derden in verband met de uitvoering van de Actie.
 2. De verstrekte gegevens dienen correct, up-to-date en volledig te zijn.
 3. De persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring wwf.nl/privacy.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. WWF-NL is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
 2. Meer specifiek is WWF-NL, niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:

- enige aanvullende uitgaven die de Initiatiefnemer of Deelnemer eventueel moet maken in verband met (de deelname aan) de Actie;

- voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie.

Artikel 6 – Diversen

 1. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over Actie of de Actievoorwaarden kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar WWF-NL, postbus 7, 3700 AA Zeist, of stuur een e-mail naar info@wwf.nl.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal WWF-NL een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Midden-Nederland.

Kom in actie voor WWF