naturepl.com / Eric Baccega / WWF

Ons beleggingsbeleid

WWF-NL streeft ernaar haar beleggingsportefeuille steeds te verduurzamen. WWF-NL volgt daarom maandelijks de duurzaamheidsscore van haar beleggingen. Rapportage van de duurzaamheidsscore is gebaseerd op het oordeel van een onafhankelijke derde partij, Sustainalytics.

Het beleggingsbeleid van het Wereld Natuur Fonds legt de nadruk op maatschappelijke verantwoordelijkheid. De selectie van beleggingen is daarom niet alleen gebaseerd op financiële voorwaarden, maar ook op strikte duurzaamheidscriteria.

 

Maximaal 30% in aandelen

Om de gevoeligheid voor koersfluctuaties te beperken, belegt het Wereld Natuur Fonds maximaal 30% van haar portfolio in aandelen. De overige effecten worden belegd in obligaties en liquiditeiten. Om de missie van WWF verder te ondersteunen is de beleggingsportefeuille in december 2009 uitgebreid met een participatie in het Dutch Greentech Fund. De beleggingsportefeuille van WWF heeft een internationaal karakter. Niet alleen vanwege het verwachte rendement maar ook om duurzaamheidsredenen kijkt WWF over de landsgrenzen heen. Eventuele valutarisico’s worden meegenomen in de algehele risico-rendementsafweging.

Beleggingscriteria

Het beleggingsbeleid van WWF is gericht op continue verduurzaming van haar portefeuille. Door hantering van selectiecriteria geeft WWF vorm aan deze verduurzaming. Activiteiten waar WWF niet in wil beleggen worden hiermee uitgesloten. Activiteiten waar WWF juist wel in wel beleggen worden hiermee aangemoedigd. De selectiecriteria worden uitsluitingscriteria en positieve criteria genoemd.

Positieve criteria

Teneinde de portefeuille verder te verduurzamen hanteert WWF positieve criteria voor de selectie van haar beleggingen. Om haar beleggingsbeleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten met haar missie en doelstelling hanteert WWF positieve criteria die gerelateerd zijn aan het thema milieu. Voorbeelden van deze positieve criteria zijn bevordering van FSC-hout, bevordering van duurzame landbouw, reductie van waterverbruik, reductie van CO²-uitstoot of gebruik van groene energie.

Rendementscriteria

Het beleggingsbeleid van het Wereld Natuur Fonds gaat uit van een zorgvuldige afweging van rendement en risico. WWF belegt daarom maximaal 30% van haar portefeuille in aandelen. Het overige belegt WWF in obligaties en liquiditeiten. Obligaties waarin WWF belegt moeten aan kredietwaardigheidseisen voldoen. WWF belegt alleen in obligaties in de hoogste kredietwaardigheidsklassen (AAA- BBB). Minimaal 25% van de vastrentende waarden dient een AAA rating te hebben.

Beheer en screening

Het beheer van de beleggingsportefeuille is in handen van Schretlen, een externe professionele vermogensbeheerder. Screening en selectie van beleggingen alsmede de duurzaamheidsrapportage is altijd gebaseerd op screeningsrapporten van een onafhankelijke derde partij, Sustainalytics.

Martin Harvey WWF

Uitsluitingscriteria

Ten aanzien van duurzaamheid hanteert WWF de UN Global Compact criteria aangevuld met specifieke uitsluitingscriteria op een aantal niveaus.

1. Sector

 • Oliesector
 • Mijnbouwsector

2. Productgerelateerd

 • Kernenergie
 • Wapens
 • Bont
 • Pesticiden
 • Dierproeven

3. Thema

 • Milieuschade als gevolg van bedrijfsactiviteiten
 • Milieuschade door leveranciers
 • Milieuschade door gebruik producten/diensten
 • Tabak
 • Pornografie

Overigens zijn Franse staatsobligaties specifiek uitgesloten. Dit omdat de Franse Staat haar energiebehoefte voor 80% dekt door middel van het opwekken van kernenergie.

Rol van WWF als belegger

De verduurzaming van de wereldeconomie vergt een lange adem. Bedrijven spelen daarbij een sleutelrol. Daarom kiest WWF bewust voor een constructieve dialoog met het bedrijfsleven. Samen met het bedrijfsleven ontwikkelen we oplossingen die concreet bijdragen aan de bescherming en het behoud van de natuur wereldwijd.

Middels strategische overeenkomsten met bedrijven maken we afspraken over de te bereiken winst voor de natuur en wordt vastgelegd hoe die afspraken (door onafhankelijke derden) worden gecontroleerd. We focussen ons daarbij op die ketens waarvan de impact op de natuur het grootst is, zoals energievoorziening, hout en papier, kweek- en wildgevangen vis, soja en palmolie.

WWF gaat voor deze strategische samenwerkingen niet met elk bedrijf in zee, maar kiest partners die in hun branche aantoonbaar voorloper willen zijn en blijven op het gebied van duurzaamheid. Het gaat om partners die in staat zijn om een hele sector in beweging te zetten, of die een duidelijke voorbeeldfunctie hebben. 

Alhoewel WWF met haar beleggingsbeleid nadrukkelijk duurzaam wil beleggen en hiermee duurzaamheid wil stimuleren, ziet WWF haar beleggingsbeleid niet als middel om verdere dialoog met het (internationale) bedrijfsleven aan te gaan. Met uitzondering van haar rol als aandeelhouder van het Dutch Greentech Fund, bezoekt WWF geen aandeelhoudersvergaderingen. De dialoog voert WWF liever via partnerschappen of bijvoorbeeld ronde tafels.

Rapportage

WWF streeft ernaar haar beleggingsportefeuille steeds te verduurzamen. WWF volgt daarom maandelijks de duurzaamheidsscore van haar beleggingen. Rapportage van de duurzaamheidsscore is gebaseerd op het oordeel van een onafhankelijke derde partij, Sustainalytics.