14 juli 2021

WWF: Voorstel VN voor biodiversiteitsverdrag niet ambitieus genoeg

Deze week hebben de Verenigde Naties een voorstel gedaan voor de vernieuwing van het internationale Verdrag voor de Biodiversiteit (CBD). Volgens WWF ontbreekt het in het huidige voorstel aan de vereiste ambitie en urgentie om het wereldwijde verlies van biodiversiteit terug te dringen en om te zetten in herstel.

Terwijl dit verdrag juist kans biedt om een van de grootste crisissen van de huidige tijd het hoofd te bieden. Op dit moment dreigen 1 miljoen soorten uit te sterven door de manier waarop wij leven en de natuur uitbuiten. Wereldwijd is de gemiddelde populatiegrootte van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen tussen 1970 en 2016 met 68% afgenomen. Daarnaast beïnvloedt de vernietiging en achteruitgang van natuur het leven van mensen en vergroot het de kans op het ontstaan van pandemieën.

De komende tien jaar zijn cruciaal

Het moment is nu: het komende decennium is cruciaal. De maatregelen die met het biodiversiteitsverdrag worden afgesproken zullen in belangrijke mate de kwaliteit en kwantiteit van onze natuurlijke ecosystemen bepalen voor de komende generaties. Dat het huidige voorstel voor het hernieuwde Verdrag voor de Biodiversiteit zo mager is baart  het Wereld Natuur Fonds dan ook grote zorgen. Het gebrek aan ambitie staat in schril contrast met de toezegging van talrijke regeringsleiders, waaronder onze eigen premier Rutte, om zich ervoor in te zetten dat het verlies aan biodiversiteit in 2030 is gestopt. Naast Rutte hebben al 88 regeringsleiders wereldwijd zich aan dit doel verbonden.

Concrete doelen à la Parijs

Wil het verdrag succesvol worden, dan is het van groot belang dat er concrete doelen voor natuur worden gesteld waar overheden, bedrijfsleven en consumenten allemaal aan kunnen bijdragen.  Concrete doelen, zoals de klimaatdoelen van het Parijs Akkoord om klimaatverandering tegen te gaan. Op die manier wordt het helder waar we naar toe moeten en hoe we daar kunnen komen.

30X30

Om de natuurcrisis te lijf te gaan moeten we systematisch anders omgaan met natuur. Er moet wereldwijd meer natuur beschermd worden en beschadigde ecosystemen op land, zee en zoetwater moeten worden hersteld. WWF roept de onderhandelaars op af te spreken om 30% van het aardoppervlak te beschermen in 2030 (30X30), zonder daarbij onrecht te doen aan inheemse volken en gemeenschappen.
Daarnaast moeten de belangrijkste veroorzakers van biodiversiteitsverlies zoals ons landbouw- en voedselsysteem diepgaand veranderen. Ook is een belangrijke rol weggelegd voor de financiële sector: zij kan ervoor zorgen dat financiële stromen de natuur ten goede komen en geen schade toebrengen.

In augustus zal worden onderhandeld over dit voorstel van de VN. WWF roept de onderhandelende partijen, waaronder de Nederlandse overheid, op om invulling te geven aan de toezegging om het verlies van biodiversiteit te keren, door zich in te zetten voor een ambitieus ‘Parijsakkoord voor de natuur’. 

 

Gerelateerde artikelen

Michiel Schaap

Nieuwe stikstofwet: natuur nog steeds grote verliezer

Op dinsdag 9 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ‘Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering’. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) constateert dat ook met deze nieuwe wet, natuur nog steeds fors onder druk blijft staan en dat zelfs de kans bestaat dat natuurverlies zal versnellen. Zonder substantiële reductie van stikstofuitstoot zullen de miljarden aan investeringen voor natuurherstel niet effectief ingezet kunnen worden. En dat is zeer zorgelijk. Wilde dieren en planten in bijvoorbeeld heidegebieden staan er slechter voor dan ooit en te hoge stikstofuitstoot is één van de belangrijkste veroorzakers.
Meer info

Zoetwatervissen hebben het zwaar

Een derde van de zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd blijkt uit het 'vergeten vissen' rapport dat vandaag is gepubliceerd door verschillende natuurorganisaties waaronder WWF.
Meer info
Greg Armfield / WWF-UK

WWF roept premier Rutte op voortouw te nemen op One Planet Summit over biodiversiteit en klimaat

Minister-president Rutte neemt maandag 11 januari deel aan de One Planet Summit in Parijs. Deze top is een initiatief van de Franse president Macron en wordt mede georganiseerd door de VN en de Wereldbank. Het belang van natuur en biodiversiteit heeft niet eerder zo hoog op de internationale agenda gestaan. WWF roept premier Rutte op om namens Nederland alle deelnemers aan te sporen om in actie te komen om vernietiging van natuur eindelijk te stoppen. “Dit is essentieel als we toekomstige pandemieën willen voorkomen”.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.