Ola Jennersten / WWF-Sweden
24 april 2020

Stikstofplan Kabinet: onvoldoende stikstofreductie voor noodzakelijk natuurherstel

24 april 2020 - Vandaag presenteerde het Kabinet maatregelen om stikstof terug te dringen en de natuur te herstellen. In de komende 10 jaar investeert het Kabinet substantieel en laat hiermee zien het belang van natuurherstel serieus te nemen.

En dat is hard nodig. Insectensterfte en het verlies van bloemen en vogels dringen de natuur ieder jaar verder in de verdrukking. Tegelijkertijd zijn natuur- en milieuorganisaties teleurgesteld over de aanpak van de stikstofuitstoot. De voorgestelde stikstofreductie is te laag. Daardoor blijft de natuur ook in de toekomst fors onder druk staan. Zo raken we niet uit de stikstofimpasse. Het voorstel biedt slechts de helft van de reductie die nodig is om natuur te herstellen. Bovendien wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl in de wet vastgelegde doelen nodig zijn. Alleen dan ontstaat zekerheid voor een gezonde leefomgeving en economische ontwikkeling.

 

Kirsten Schuijt: “Het is goed dat het kabinet inzet op natuurherstel, maar dit heeft alleen kans van slagen als de stikstofkraan echt verder wordt dichtgedraaid. Anders blijft het dweilen met de kraan open. De Nederlandse natuur staat er namelijk slechter voor dan ooit. We hebben de biodiversiteit inmiddels zo diep uitgehold dat ons welzijn en onze welvaart in het geding komen. Terwijl onze natuur juist nu zo belangrijk voor ons is. Het is van cruciaal belang dat het stikstofprobleem wordt opgelost en dan met name in de landbouw. Dat kan door het drastisch verminderen van import van veevoer, zoals soja, en door de omslag door te zetten naar een natuurvriendelijke kringlooplandbouw.“

 

Een van de belangrijkste oorzaken van de slechte staat van natuur in Nederland teveel aan stikstof in kwetsbare natuurgebieden zoals heide. In gebieden met een zeer hoge stikstofbelasting zijn de populaties van wilde dieren zoals vlinders en vogels in de afgelopen 27 jaar met 70% afgenomen. De grootste veroorzaker van een teveel aan stikstof is de veehouderij. Onderzoekers geven aan dat natuurherstel alleen kan plaatsvinden als de hoeveelheid stikstofuitstoot drastisch wordt verminderd, namelijk met minimaal 50% in 2030. Het huidige maatregelenpakket van het kabinet gaat echter uit van een reductie van 26% in 2030 en daarbij wordt uitgegaan van een veel te optimistische inschatting van de effecten van al ingezet beleid en van de bijdrage die investeringen in technische maatregelen zoals het aanpassen van stallen kunnen opleveren. Ook kan het bijmengen van water bij mest in tijden van droogte tot grote problemen voor natuur leiden. Zonder substantiële reductie van stikstofuitstoot zullen investeringen voor natuurherstel niet effectief ingezet kunnen worden en is de kans groot dat de situatie voor wilde dieren verder verslechtert.

Gerelateerde artikelen

Stikstofplannen Kabinet niet toereikend voor natuurherstel in Nederland

Nieuwe studie toont aan dat naast een gerichte aanpak bij natuurgebieden, ook landelijke maatregelen nodig zijn. Alleen een gebiedsgerichte, lokale aanpak, zoals voorgesteld in de Kabinetsbrief Stikstof, is onvoldoende om stikstofdepositie in natuurgebieden zodanig terug te dringen dat natuur in Nederland kan herstellen.
Meer info

WWF Living Planet Report: Nederlandse natuur in grote problemen

Onze unieke Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam.
Meer info

Natuur- en milieuorganisaties overhandigen plan van aanpak stikstof

Woensdag 11 december '19 - Gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties hebben zich vanavond op het Catshuis uitgesproken voor de natuur. In een gesprek met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten roepen zij de regering op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders. Hiervoor doen de organisaties concrete aanbevelingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de natuur.
Meer info

Reactie op stikstof uitspraak kabinet

Met deze eerste aanpak van de stikstofcrisis geeft het kabinet aan dat de tijd van rekenkundige trucs voorbij is. Schone lucht, een leefbaar klimaat en een aantrekkelijk landschap, dát is het Nederland waarin wij willen leven. WWF is positief over de forse inzet op natuurbehoud én natuurherstel.
Meer info

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

Het kán: Nederland als drukbevolkte delta waar mensen en natuur floreren. Maar de overheid heeft jarenlang een beleid gevoerd van economische groei ten koste van natuur.
Het resultaat is een stikstofcrisis, waarbij partijen beschuldigend naar elkaar wijzen. We zouden dit moment juist moeten aangrijpen als een kans om natuur te herstellen én een duurzame economie te bouwen.
Meer info

Stikstofuitspraak: wat kan er wél?

Vandaag komt de Commissie Remkes met een lang verwacht advies over de aanpak van de stikstofproblematiek. De afgelopen dagen wordt het debat vooral gedomineerd door wat er niet kan. Maar wat kan er wél?
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).