Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl
15 december 2020

Natuur onmisbaar voor oplossing maatschappelijke problemen

Het Wereld Natuur Fonds roept de Nederlandse politiek op kansen te benutten. Natuur is in Nederland onmisbaar voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het deze week gepubliceerde rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Om de internationaal vastgestelde doelen voor natuurbescherming en herstel van biodiversiteit te halen, zijn in Nederland een grotere ambitie voor natuurherstel én verregaande maatregelen tegen schadelijke stoffen, zoals stikstof en pesticiden noodzakelijk.

Het gaat niet goed met de natuur en biodiversiteit in Nederland en de rest van de wereld. Verschillende rapporten geven de alarmerende boodschap dat de achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd sneller gaat dan verwacht en tot grote risico’s voor het menselijk welzijn leidt. Deze internationale erkenning dat een sterke biodiversiteit cruciaal is voor de mens, heeft geresulteerd in diverse internationale natuurdoelen. Zo lanceerde de Europese Unie een Biodiversiteitsstrategie die volgend jaar in alle Europese lidstaten uitgewerkt wordt. En tijdens de geplande Biodiversiteitstop van de Verenigde Naties in 2021, worden wereldwijde afspraken gemaakt om het noodzakelijke herstel van de biodiversiteit te realiseren. Ook Nederland wil hieraan meedoen, en dat is belangrijk.


Er is meer nodig

Juist in Nederland, zijn de uitdagingen namelijk groot. Stikstof is een bekend probleem maar niet de enige bedreiging. Verdroging, klimaatverandering en een slechte waterkwaliteit volgen bijvoorbeeld op korte afstand. Het PBL concludeert dat we meer maatregelen moeten nemen om de schade in ons milieu op te lossen. Dit rapport drukt ons wederom met de neus op de feiten. Door een combinatie van strenge milieuwetgevinghet realiseren van 150.000 hectare meer natuur en een natuurvriendelijke inrichting van Nederland, kunnen we de achteruitgang van biodiversiteit nog ombuigen naar herstel. Een grote opgave, maar niet onmogelijk, aldus het PBL.    

“Natuur en economie staan niet tegenover elkaar, maar kunnen elkaar juist versterken. Als Wereld Natuur Fonds willen we graag hieraan bijdragen." vertelt Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds.

“Daarom moeten we nu kiezen voor natuurherstel via het maken van slimme combinaties. Er zijn talloze voorbeelden denkbaar: meer toekomstperspectief voor de landbouw door natuur als onderdeel van een duurzaam nieuw verdienmodel een plek te geven op het boerenbedrijf. Of door dijken niet alleen te verhogen, maar -als het waterpeil stijgt na flinke hoosbuien- de rivier tijdelijk meer de ruimte te geven. Zo kan overtollig regenwater in natuurgebieden in de winter opgevangen worden voor droge voeten in de stad, biedt datzelfde water verkoeling in de zomer en kan het gebruikt worden voor de landbouw.”


Leidende rol voor overheid

Allemaal voorbeelden van combinaties waarbij natuur bijdraagt aan de oplossing, en tegelijkertijd zorgt voor biodiversiteit en een gezonde, fijne leefomgeving. Projecten waar in Nederland nu al ervaring mee wordt en die in de startblokken staan om opgeschaald te worden. Het PBL stelt: “Er is winst te boeken wanneer synergie tussen natuurbeleid en beleid van andere sectoren wordt vergroot.” De overheid moet hierin een leidende rol pakken om sectoroverstijgend te kunnen werken.


Natuur en economie hand in hand

Het komende jaar wordt een spannend jaar voor natuurbescherming wereldwijd. Internationale afspraken zullen ook in Nederland een plek moeten krijgen. Onze oproep? Vertaal de internationale doelen voor natuur en biodiversiteit naar een effectieve aanpak voor Nederland en ga voor natuur als leidend principe. Oplossingen waarbij natuur en economie hand in hand gaan, helpen om die doelen waar te maken en Nederland als innovatieland op de internationale kaart te zetten.

Gerelateerde artikelen

Natuurcrisis door stikstof blijft

De Tweede Kamer staat in meerderheid achter een nieuwe stikstofwet. Het Wereld Natuur Fonds is teleurgesteld. “De boodschap over stikstof is simpel: we moeten nu aan de bak met een stevige vermindering van de uitstoot om de natuurcrisis in Nederland te keren. Door nu scherpe keuzes uit de weg te gaan, worden de gevolgen op termijn alleen maar groter, duurder en ingewikkelder. En het belangrijkste: we verliezen onze meest kwetsbare natuur.”
Meer info
Michel Gunther / WWF

NGO's roepen de EU op om waterkrachtprojecten niet meer te steunen

NGO’s hebben de handen ineengeslagen om de Europese Unie op te roepen om de overheidsfinanciering voor nieuwe waterkrachtprojecten in Europa stop te zetten. Het bouwen van meer waterkracht staat haaks op de biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal, gezien de kleine bijdrage die nieuwe centrales zouden leveren aan de energietransitie en afgezet tegen de milieuschade die ze veroorzaken. In een manifest vraagt WWF, samen met ondertekenaars zoals Climate Action Network Europe en Vogelbescherming, om publieke investeringen om te buigen naar verbetering van bestaande installaties, energiebesparende maatregelen en minder impactvolle alternatieven voor hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.
Meer info

In actie voor de Europese steur

Ooit wemelden de Nederlandse rivieren van de steur. Onder andere in de Rijn kwam deze vissoort veelvuldig voor. Door overbevissing, vervuild water en het kanaliseren van de rivieren ging het steeds slechter met de steur. In Nederland is de soort ondertussen uitgestorven en in de rest van Europa wordt deze vis ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Op 23 oktober lanceren het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling een, door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesteund, actieplan om de Europese steur te redden. Het actieplan moet resulteren in een positief besluit over herintroductie van de steur zodat deze vis uiteindelijk weer in de Nederlandse rivieren rondzwemt en voor uitsterven wordt behoed.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).