Voorwaarden welkomstcadeau YOUTH-lidmaatschap

Michel Gunther / WWF

De voorwaarden zijn van toepassing op het formulier YOUTH-lidmaatschap, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Stichting het Wereld Natuur Fonds-Nederland gevestigd te Zeist, hierna te noemen ‘WWF-NL’.

Schenking algemeen

Met jouw deelname aan de actie ga je ermee akkoord dat WWF-NL maandelijks of jaarlijks doorlopend incasso-opdrachten naar je bank stuurt zodat het in de actie overeengekomen keuzebedrag van je rekening wordt afgeschreven of dat je dit bedrag maandelijks of jaarlijks naar WWF-NL overboekt.

Betalers van het YOUTH-lidmaatschap dienen 18 jaar of ouder te zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar dan dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger.

Opzegging is mogelijk door de donatie uiterlijk 5 dagen voor de volgende afschrijving stop te zetten door contact op te nemen met 0800-1962 of via het contactformulier. Er zal geen verrekening of teruggave naar tijdsgelang van de laatst betaalde termijn of een gedeelte daarvan kunnen worden gevorderd.

Bij het invullen van dit formulier ben je gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Welkomstcadeau

Het welkomstcadeau is het door jou in het formulier gekozen product dat je van ons ontvangt als waardering voor je donatie en je bindt je met deze keuze aan een YOUTH-lidmaatschap van ten minste één (1) jaar. Het welkomstcadeau is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Indien je ervoor hebt gekozen om geen welkomstcadeau te ontvangen, maak je hier geen aanspraak op en kan deze keuze niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd.

Gegevens en gebruik

Als betaler van het YOUTH-lidmaatschap ga je akkoord dat WWF-NL bepaalde persoonlijke gegevens van je verwerkt (bijvoorbeeld je naam, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en/of NAW-gegevens en bankrekeningnummer). De door jou verstrekte gegevens dienen correct, up-to-date en volledig te zijn. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze privacyverklaring.

Rechten WWF-NL

WWF-NL behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Aansprakelijkheid

WWF-NL, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met het welkomstcadeau. Meer specifiek zijn WWF-NL, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:

  • enige aanvullende uitgaven die de betaler van het YOUTH-lidmaatschap eventueel moet maken in verband met de donatie of met het ontvangen van het welkomstcadeau;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, het door WWF-NL uitgekeerde welkomstcadeau;
  • gebreken in het door WWF-NL uitgekeerde welkomstcadeau;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de donatie.

Diversen

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal WWF-NL een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Midden-Nederland.

Informatie

Indien je opmerkingen hebt of meer informatie wenst omtrent onderhavige actie, dan kan je dit schriftelijk mededelen via het contactformulier.