Duurzame visserij, goed voor mens en natuur

Nicolas Axelrod / Ruom / WWF-Greater Mekong

Met de groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar vis toe. Veel visbestanden zijn ondertussen overbevist. Alleen door goed beheer kan op zo’n manier gevist worden waarmee de vispopulaties in evenwicht blijven. Belangrijke maatregelen zijn vangstbeperkingen, het verminderen van bijvangst en het beschermen van de voedsel- en paaigebieden van vis. Duurzame visserijen kunnen gecertificeerd worden. Dit geldt ook voor kweekvis. Deze labels en plaatsing in het groen op de VISwijzer helpen consumenten een duurzame keuze te maken.

Toenemende vraag naar vis

De groeiende wereldbevolking en toenemende vraag legt een grotere druk op de visbestanden. In 2018 werd een record hoeveelheid vis geproduceerd van 179 miljoen ton (te zien in de afbeelding hieronder). Ruim 96 miljoen ton hiervan is wildgevangen vis. De belangrijkste visserijlanden zijn: China, Indonesië, Peru, India, Rusland en de VS. Een groot deel van de oceanen is echter overbevist; waar in de jaren ’90 van de vorige eeuw nog 90% van de visbestanden op biologisch gezond niveau was, is dat nu nog maar 66%. Wildgevangen vis kan daarom niet in de behoefte voorzien. Viskweek is een goed alternatief en legt een relatief lage druk op de natuur, mits het verantwoord gebeurt. Ook zal een verschuiving naar plantaardig voedsel een positieve bijdrage leveren.

© FAO 2020

 

Visserijbeheer

Het is belangrijk dat visserijen wereldwijd verduurzamen. Hiermee wordt bedoeld dat van visbestanden die gezond zijn – dus ruim boven het biologisch minimum – dat deel opgevist wordt dat er door natuurlijke aanwas weer bijkomt (de Maximum Sustainable Yield). Hierdoor blijft het visbestand in evenwicht.

In Europa wordt de visserij geregeld via het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. De Europese Commissie bepaalt elk jaar de maximale vangsten (TAC) en hoe deze vangsten verdeeld worden tussen de vissers (visquota). Verder is het belangrijk dat er zo min mogelijk andere soorten vis en organismen bijgevangen worden in de netten. Andere maatregelen vergroten de transparantie van de visketen, zodat controle mogelijk is en informatie beschikbaar komt.

 

Goede vis

De afgelopen jaren is door het reguleren van de visvangsten een aantal visbestanden in de Noordzee weer op een gezond niveau gekomen, zoals haring en schol. Een aantal soorten is nu MSC gecertificeerd. Ook staan diverse vissoorten uit de Noordzee als ‘groen’ (dus als goede keuze) op de VISwijzer.

Het ASC label wordt toegekend als viskweek geen negatieve impact heeft op de vis zelf, op de wilde visbestanden en op de natuur. Verder is het belangrijk dat de sociale aspecten rond de viskweek in orde zijn.

 

Rol WWF

WWF brengt als natuurorganisatie het belang van een gezond ecosysteem als basis voor economisch handelen naar voren. Wereldwijd wordt gewerkt aan goed visserijbeheer en wordt er samengewerkt met vissers om te verduurzamen. WWF levert ook input bij de MSC certificering van een aantal visbestanden en levert hier een kritische blik zodat de standaard hoog blijft. Het doel van WWF is het waarborgen van het evenwicht tussen mens en natuur.

 

Standpunten WWF

De standpunten van WWF rond duurzame vis zijn:

  • Visserij is mogelijk, maar alleen op een duurzame manier: dus met zo min mogelijk bijvangst, en ten minste op het niveau van de Maximum Sustainable Yield (MSY).
  • WWF adviseert overheden om de voorgestelde vangstquota te volgen. WWF volgt daarmee het internationaal wetenschappelijk advies.
  • WWF wil samen met de visserijsector werken aan verduurzaming, bijvoorbeeld door het invoeren van innovatieve vismethoden waarmee bijvangst verminderd wordt.
  • WWF werkt samen met de industrie en andere partijen om vervuiling in zee en in de viskweek tegen te gaan.
  • WWF wil dat belangrijke voedsel- en paaigronden voor vis en ander zeeleven beschermd worden.
  • WWF vindt het ook belangrijk dat het kweken van vis op een duurzame manier gebeurt.
  • Consumenten worden geïnformeerd over duurzame vis middels het MSC, het ASC label en de VISwijzer zodat mensen een bewuste keuze kunnen maken.
Man in kano gooit kieuwnet uit om te gaan vissen Jürgen Freund / WWF

Voorbeeldprojecten duurzame visserij

Benieuwd naar de projecten die WWF uitvoert om visserij duurzaam te maken?

Kijk dan hier