Richard Barrett / WWF-UK

11 mythes over klimaatverandering

Nu de klimaatcrisis een veel besproken onderwerp is in de media is er veel verwarring over wat klimaatverandering nu eigenlijk is. Daarom hebben we geprobeerd enkele van de meest gehoorde mythes op te helderen, zodat je fictie van feiten kunt onderscheiden!

1. HET KLIMAAT VERANDERT ALTIJD

In de loop van de 4,5 miljard jaar dat de aarde bestaat, is het klimaat sterk veranderd. Dat is waar. Maar de snelle opwarming die we nu zien, kan niet worden verklaard door natuurlijke cycli van opwarming en afkoeling. Het soort veranderingen dat normaal gesproken over honderdduizenden jaren zou plaatsvinden, gebeurt in decennia.

De wereldwijde temperaturen zijn nu op hun hoogst sinds het begin van de geschiedenis. Deze veel snellere opwarming wordt veroorzaakt door de stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, dat sinds de industriële revolutie is toegenomen. Als men vandaag de dag over klimaatverandering spreekt, bedoelt men dus antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering. Dit is de opwarming van de gemiddelde temperatuur op aarde als gevolg van menselijke activiteiten, zoals het verbranden van kolen, olie en gas om energie te produceren voor onze huizen en ons transport dat nodig is om onszelf te vervoeren maar ook het voedsel dat we maken en de bomen transporteren nadat ze gekapt worden.

2. DE MENS HEEFT GEEN INVLOED OP KLIMAATVERANDERING

"De mens heeft geen invloed op klimaatverandering" -

Marjolein Faber

De opwarming wordt veroorzaakt door verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en landbouw.

3. PLANTEN HEBBEN KOOLSTOFDIOXIDE NODIG

Planten hebben wel degelijk kooldioxide (CO2) nodig om te kunnen leven. Planten en bossen verwijderen jaarlijks enorme hoeveelheden kooldioxide uit de atmosfeer en slaan deze op. Maar het probleem is dat bomen niet oneindig veel kooldioxide kunnen absorberen. En de hoeveelheid bossen neemt af omdat steeds meer bossen over de hele wereld worden gekapt, grotendeels om ons voedsel te produceren.

CO2 zelf veroorzaakt geen problemen, het maakt deel uit van het natuurlijke wereldwijde ecosysteem. Het probleem is de hoeveelheid CO2 die door ons als mensen wordt geproduceerd; dit niveau van CO2 in de atmosfeer is al 800.000 jaar niet meer voorgekomen.

Mensen zwemmen in zee en liggen op druk bezocht strand Milos Bicanski / WWF-UK

4. DE OPWARMING VAN DE AARDE IS NIET ECHT, WANT HET IS NOG STEEDS KOUD...

Door de opwarming van de aarde neemt de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde toe. Dit maakt niet alleen hittegolven en droogtes waarschijnlijker, maar het veroorzaakt ook veranderingen in onze natuurlijke klimaatsystemen. Deze veranderingen maken extreme weersomstandigheden waarschijnlijker en ernstiger. De wereld is de laatste honderdertig jaar één graad Celcius warmer geworden en het zeeniveau is met twintig centimeter gestegen door de opwarming en het smelten van de ijskappen. In Nederland is het zelfs 1,7 °C warmer geworden.

"Climate change is probably doing good".  Tony Abbott - voormalig minister-president van Australië 

5. KLIMAATVERANDERING IS EEN PROBLEEM VAN DE TOEKOMST

Dit is niet langer een excuus om niet in te grijpen in de klimaatverandering en de last op de schouders van de toekomstige generaties te leggen. Vorig jaar waarschuwden 's werelds toonaangevende klimaatwetenschappers dat we maar 12 jaar de tijd hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C en om te voorkomen dat het klimaat uiteenvalt.

We zien nu al de verwoestende effecten van de klimaatverandering op de wereldwijde voedselvoorziening, toenemende migratie, conflicten, ziekten en wereldwijde instabiliteit, en dit zal alleen maar erger worden als we nu niet in actie komen. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering is de grootste milieucrisis van onze tijd. Het bedreigt de toekomst van de planeet waarvan we afhankelijk zijn voor ons voortbestaan en we zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.

6. HERNIEUWBARE ENERGIE IS SLECHTS EEN MANIER OM GELD TE VERDIENEN

Het is een algemeen geloof dat hernieuwbare energie duur is door de investering maar dit is gewoonweg niet waar! Zonne-energie en onshore windenergie zijn de goedkoopste manieren om elektriciteit op te wekken; dat betekent dat de energie die ze produceren goedkoper is dan het gebruik van kernenergie, gas en fossiele brandstoffen.

De kosten van duurzame energie maar worden steeds goedkoper door duurzame ontwikkelingen. En toch steunt de overheid nog steeds vuile fossiele brandstoffen.

7. HET AANTAL IJSBEREN NEEMT TOE

Dit is niet het geval. Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor ijsberen. Het Noordpoolgebied warmt ongeveer twee keer zo snel op als de rest van de wereld, waardoor het zee-ijs eerder smelt en zich later in het jaar vormt. Dit maakt het moeilijker voor vrouwelijke ijsberen om in de late herfst aan land te komen om hun holen te bouwen, en moeilijker voor hen om in het voorjaar het zee-ijs op te gaan om hun jongen te voeden. Hun belangrijkste prooi, de zeehond, wordt ook beïnvloed door de klimaatverandering, omdat ze afhankelijk zijn van het zee-ijs om hun jongen groot te brengen.

Dit betekent dat ijsberen in sommige delen van het Noordpoolgebied moeten overleven met minder voedsel dan voorheen. Voorspeld wordt dat de ijsberenpopulaties tegen het midden van deze eeuw met 30 procent zullen afnemen.

www.JSGrove.com / WWF

8. HERNIEUWBARE ENERGIE WERKT ALLEEN ALS HET NIET BEWOLKT OF WINDERIG IS

De industrie ontwikkelt nieuwe technieken voor de opslag van elektriciteit en het beheer van de vraag op piekmomenten, wat betekent dat zelfs als de zon niet schijnt of het niet waait, het nog steeds mogelijk is om te vertrouwen op hernieuwbare energiebronnen.

9. DIEREN ZULLEN ZICH WEL AANPASSEN AAN DE KLIMAATVERANDERING

Om te overleven hebben planten, dieren en vogels die geconfronteerd worden met de klimaatverandering twee opties: verplaatsen of zich aanpassen. Er zijn verschillende voorbeelden van soorten die zich al beginnen aan te passen aan de klimaatverandering.

Maar in toenemende mate is het voor velen een ander verhaal. Gezien de snelheid van de klimaatverandering wordt het voor veel soorten onmogelijk om zich snel genoeg aan te passen aan hun veranderende omgeving. En omdat habitats worden vernietigd door wegen, steden en dammen, wordt het steeds moeilijker om zich te verplaatsen.  Voor degenen die zich niet kunnen verplaatsen of zich niet kunnen aanpassen, ziet de toekomst er niet zo positief uit.

Shutterstock / Spill Photography / WWF

10. ALS DE MENSHEID VERDWIJNT, IS KLIMAATVERANDERING OPGELOST

Dit is, naar onze stellige overtuiging, verkeerd. Het is gemakkelijk om te beginnen met het gevoel dat we al te ver zijn gegaan en dat de planeet niet in staat zal zijn om de groeiende wereldbevolking te ondersteunen.

Het is de missie van het WWF om een wereld op te bouwen waarin mens en natuur samen gedijen. De technologie en systemen die we nodig hebben om tegen 2045 naar 100% hernieuwbare energie te gaan en de hulpbronnen van onze planeet duurzaam te gebruiken, zijn al beschikbaar. Wat nu nodig is, is dat politieke en zakelijke leiders doortastende en dringende maatregelen nemen om deze oplossingen te gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken en de natuur te herstellen.

11. CHINA IS HET ENIGE LAND DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE KLIMAATVERANDERING

Ondanks het feit dat China een van de grootste uitstoters van broeikasgassen is, is het momenteel een van de grootste investeerders in hernieuwbare energie. De toename van de investeringen is een reactie op de snelle groei van het groene bedrijfsleven en de noodzaak om de luchtvervuiling in de grote steden op te ruimen.

Klimaatverandering is een wereldwijde kwestie en we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om de klimaatcrisis aan te pakken. Er zullen serieuze investeringen nodig zijn om hier iets aan te doen, maar het kan enorme voordelen opleveren voor de natuur en de mensen. We moeten allemaal onze stem verheffen en vechten voor onze wereld!

 

Quote van donald trump

Wil je meer weten over klimaatverandering?

Beeld: Hans Avontuur
Gevolgen
Gevolgen
van klimaatverandering
Oorzaken
Oorzaken
van klimaatverandering
www.JSGrove.com / WWF
Klimaatakkoord Parijs
Klimaatakkoord Parijs
Global Warming Images / WWF
Mythes en sceptici
Mythes en sceptici
Frans Lemmens / Hollandse Hoogte
Nederland
Nederland
en klimaatverandering
Politiek
Politiek
Istockphoto.com / WWF-Canada
Wat kun jij doen?
Wat kun jij doen?

Resultaten en Updates

Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Maak natuur bondgenoot

Deze week schreef demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer dat wat haar betreft ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de ‘wateropgave’ meer met elkaar verbonden moeten worden. Dit signaal komt wat mij betreft geen dag te vroeg.
Meer info

Gaat het snel genoeg?

We zijn al te laat om klimaatverandering helemaal te voorkomen. We moeten ons en ons landschap er op aanpassen. Een complexe zaak die nu om keuzes vraagt.
Meer info
Maico Barneveld / DeFotoBlogger

56% Nederlandse kiezers: economische groei en natuurbescherming en -herstel móéten hand in hand gaan

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft onderzoeksbureau Ipsos de mening van Nederlanders gepeild over het thema ‘natuur in Nederland’. Uit de representatieve* enquête, in opdracht van WWF, blijkt onder meer dat de helft (56%) van de kiezers vindt dat een volgend kabinet moet zorgen dat economische groei en natuurbescherming en -herstel in Nederland samengaan.
Meer info

Kustverdediging tussen dubbele dijken: veilige, natuurlijke en goedkopere oplossing

Door eb en vloed weer toe te laten in een zogeheten ‘wisselpolder’ tussen twee dijken, kan de verdediging van de kust een stuk duurzamer, natuurlijker én goedkoper worden. Dat schrijven Jim van Belzen, Gerlof Rienstra en Tjeerd Bouma in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Het rapport is geschreven in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.
Meer info

Oproep tot nationaal onderzoeksprogramma en pilots klimaatbestendige kustlandschappen

Twintig partijen waaronder o.a. WWF, kennisinstellingen, waterschappen en andere natuurorganisatie roepen op tot het instellen van een nationaal onderzoeksprogramma, het starten van twee pilot en vragen de partijen aan het Ministerie van IenW om in 2021 capaciteit en middelen voor in te zetten.
Meer info
Greg Armfield / WWF-UK

WWF roept premier Rutte op voortouw te nemen op One Planet Summit over biodiversiteit en klimaat

Minister-president Rutte neemt maandag 11 januari deel aan de One Planet Summit in Parijs. Deze top is een initiatief van de Franse president Macron en wordt mede georganiseerd door de VN en de Wereldbank. Het belang van natuur en biodiversiteit heeft niet eerder zo hoog op de internationale agenda gestaan. WWF roept premier Rutte op om namens Nederland alle deelnemers aan te sporen om in actie te komen om vernietiging van natuur eindelijk te stoppen. “Dit is essentieel als we toekomstige pandemieën willen voorkomen”.
Meer info