Mac Stone / WWF-US
30 november 2021

WWF publiceert voortgangsrapport actieplan Embedding Human Rights in Nature ConservationFrom Intent to Action”

Vorig jaar onderzocht een onafhankelijk onderzoekspanel, op verzoek van WWF, onze rol rond beschuldigingen van mensenrechtenschendingen door parkwachters in overheidsdienst in enkele landen waar we actief zijn. Het rapport van het panel “Embedding Human Rights in Nature Conservation: From Intent to Action” werd op 24 november 2020 gepubliceerd. De conclusies en aanbevelingen uit dat onderzoek hebben geleid tot een actieplan. Nu, één jaar later, publiceert WWF een updaterapport met daarin de stappen die zijn gezet en de vooruitgang die we geboekt hebben. 

Mensenrechtenschendingen zijn voor WWF onacceptabel en hoewel uit het onderzoek bleek dat WWF-medewerkers geen directe betrokkenheid hadden bij misstanden, hadden we onze invloed wel meer kunnen en moeten inzetten om de rechten van de lokale bevolking beter te beschermen. Samen met de lokale en inheemse leiders, werken we aan de verbeteringen die nodig zijn om in al onze werkzaamheden een sterkere bondgenoot van de lokale gemeenschappen te worden.  

De conclusies en aanbevelingen hebben geleid tot een actieplan, waarin we hebben vastgelegd hoe we mensenrechten beter kunnen verankeren in natuurbehoud en de concrete acties om de aanbevelingen van het panel op te volgen. We zijn vastbesloten om de toezeggingen die we hebben gedaan volledig na te komen. 

 

Updaterapport

Nu, één jaar later, publiceert WWF een updaterapport met daarin de stappen die zijn gezet en de vooruitgang die we geboekt hebben in de door het onafhankelijke panel beoordeelde landschappen: 

 • In de Centraal-Afrikaanse Republiek blijven we het mensenrechtencentrum steunen dat we hebben helpen oprichten en zorgen we ervoor dat de trainingen van parkwachters ook mensenrechten omvatten; 
 • In Kameroen werken we aan de volledige uitvoering van de regeringsovereenkomst van 2019 die de Baka-bevolking toegang geeft tot de nationale parken in Zuidoost-Kameroen, en werken we samen met lokale mensenrechtengroeperingen en groepen van inheemse volken om de klachtenmechanismen in de regio te versterken; 
 • In de Democratische Republiek Congo hebben wij de laatste hand gelegd aan een nieuwe partnerschapsovereenkomst met de regering voor het Salonga National Park, waarin de mensenrechten een centrale plaats krijgen in natuurbescherming en de lokale gemeenschap centraal staat. Er zal onder meer een nieuw klachtenmechanisme ter ondersteuning van de lokale gemeenschappen worden ingesteld en er zal worden gewerkt aan de professionalisering van de parkwachters om ervoor te zorgen dat antistroperij-activiteiten mensenrechten volledig respecteren; 
 • In de Republiek Congo blijven we klachtenmechanismen voor het Baka-volk en de lokale gemeenschappen versterken als onderdeel van een inclusieve benadering van natuurbescherming, terwijl we er ook voor pleiten dat de regering mensenrechten en  gebruiksrechten beter in de wetshandhaving integreert; 
 • In Nepal hebben we druk uitgeoefend op de regering om op te treden toen mensenrechtenschendingen werden gemeld, ook al vonden die plaats in een gebied buiten het werkgebied van WWF; 
 • In India werken we aan het opnemen van een training over mensenrechten in het curriculum van de door de overheid beheerde rangeropleidingen. 

 

Op een brede wereldwijde basis hebben we ook belangrijke stappen geboekt, onder meer door: 

 • Een onafhankelijke ombudspersoon aan te stellen, de eerste in de natuurbeschermingssector, als pijler van onze inspanningen om milieu- en sociale waarborgen te implementeren; 
 • Breed overleg te plegen en het publiek om feedback te vragen over de milieu- en sociale waarborgen en het sociale beleid dat aan ons werk ten grondslag ligt. Wij zijn nu bezig met een herziening van het beleid op basis van de ontvangen feedback; 
 • Het informeren van regeringen over onze toezeggingen en het opnemen van mensenrechtenclausules in nieuwe overeenkomsten en contracten; 
 • Het opstellen van een referentie gedragscode voor parkwachters via de Universal Ranger Support Alliance (URSA) en het ontwikkelen van een nieuw due diligence instrument om WWF's risico-evaluaties en mitigatie maatregelen met betrekking tot ethische rechtshandhaving van natuurbescherming te versterken; 
 • Introductie van nieuwe WWF-kernnormen en -waarden en voortzetting van de werkzaamheden via wereldwijde toezichtcomités voor kwaliteitsbewaking en risico's om de naleving van de normen in het hele WWF-netwerk te garanderen. 

 

Dit zijn een aantal voorbeelden van genomen stappen. Gezien de omvang van ons netwerk, de vaak uitdagende politieke context waarin we werken en de operationele beperkingen die COVID-19 met zich meebrengen, hebben we prioriteit gegeven aan het beter integreren van ons sociaal beleid en mensenrechten in ons natuurbeschermingswerk in die gebieden met de hoogste risico's. Wij zullen deze inspanningen de komende twee jaar en daarna voortzetten, zodat we nog meer tastbare voordelen realiseren voor de lokale gemeenschappen met wie we samenwerken. 

We hebben de aanbevelingen uit het rapport omarmd. Alle WWF-kantoren hebben er direct werk van gemaakt en hebben verbeteringen doorgevoerd zodat mensenrechten beter beschermd worden. Waaronder trainingen van alle medewerkers van WWF. Wij zijn trots op de acties die wij ondernemen, maar zijn ons er ook van bewust dat er nog veel meer moet worden gedaan, en wij hopen dat wat wij hebben geleerd ook nuttig zal zijn voor onze partners en de hele sector. Wij zullen blijven luisteren, leren en onze aanpak verfijnen. Zodat we gezamenlijk onze visie kunnen bereiken: een wereld waarin zowel mens als natuur gedijen. 

Het volledige rapport (in het Engels) staat op de internationale site van WWF

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).