Doe mee en maak kans op 5x een Sodastream!

Heb je onze woordzoeker kunnen kraken?

Heb je de oplossing van onze puzzel (in Be one with nature nr 3-2019) kunnen vinden? Hartstikke goed! Vul dan deze hieronder in, samen met je persoonlijke gegevens, en maak kans op 1 van de 5 SodaStreams die wij verloten onder alle goede inzendingen. Winnaars krijgen voor eind november bericht.

Veel succes!

Doe mee en win!

Jouw oplossing van de puzzel in Be one with nature nr 3 -2019:
Vul je gegevens in:
Er is geen adres gevonden met opgegeven postcode en huisnummer. Controleer of dit juist is ingevuld.
Maak kans op een SodaStream!

Actievoorwaarden Puzzelactie

De voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een van de 5 SodaStreams, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Stichting het Wereld Natuur Fonds-Nederland gevestigd te Zeist, hierna te noemen ‘WWF-NL’.

Artikel 1 Deelname Algemeen

1.1 Deze actie loopt van 11 oktober t/m 15 november 2019.

1.2 Je kunt deelnemen aan deze actie door het inzenden van het correcte antwoord op de puzzel in Be one with nature nr. 3/2019 via wwf.nl/puzzel.

1.3 Deelnemers dienen om mee te mogen doen 18 jaar of ouder te zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar dan dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger.

1.4 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Artikel 2 Prijzen

2.1 De te winnen prijs is 1 van de 5 SodaStreams.

Artikel 3 Uitkering van de prijzen

3.1 Uit alle juiste inzendingen wordt één prijswinnaar getrokken.

3.2 De winnaar van de actie ontvangt via e-mail bericht voor 30 november 2019 en de SodaStream zal vanuit de leverancier naar de winnaar verstuurd worden.

3.3 Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4 Gegevens en gebruik

4.1 Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens op te geven (bijvoorbeeld je naam, leeftijd, e-mailadres en/of NAW-gegevens).  

4.2 De door jou verstrekte gegevens dienen correct, up-to-date en volledig te zijn.

4.3 De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring op wwf.nl/privacy.

Artikel 5 Rechten WWF-NL

5.1 WWF-NL behoudt zich het recht voor om je te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien je op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens WWF-NL of derden.

5.2 WWF-NL behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 WWF-NL, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.

6.2 Meer specifiek zijn WWF-NL, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:

  • enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel moet maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door WWF-NL uitgekeerde prijs;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.
Artikel 7 Diversen

7.1 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal WWF-NL een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

7.2 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Midden-Nederland.