Shutterstock / Soonthorn Wongsaita / WWF

Samenwerken met bedrijven

WWF-NL pakt niet alleen de bedreigingen van onze natuur aan, maar we richten ons ook op de drijfveren achter deze bedreigingen.

Om daar op het juiste moment, op de juiste plaats en op het juiste niveau invloed op uit te kunnen oefenen, gaan we de dialoog aan met verschillende partijen. Samen met bedrijven werken we aan verduurzaming van de productieketens van grondstof tot aan de consument om zo belangrijke natuurbeschermingsresultaten te behalen.

Ook jouw bedrijf wordt blootgesteld aan de risico’s van klimaatverandering en verlies van natuurlijke rijkdommen. Om jouw bedrijfsvoering toekomstbestendiger te maken kun je samen met WWF optrekken en medewerkers of klanten te betrekken bij natuurbescherming.

Hoe werkt het?

WWF-NL werkt op drie manieren met bedrijven samen:

1. Stimuleren van een duurzame bedrijfsvoering
We werken samen met bedrijven in partnerschappen om grondstofketens te verduurzamen en de energietransitie te versnellen.

2. Communicatie en bewustmaking
We vergroten het bewustzijn over belangrijke milieukwesties en mobiliseren consumentenacties samen met bedrijven.

3. Filantropische relaties
Via deze zakelijke relaties verzamelen we geld voor het behoud van belangrijke gebieden en bedreigde soorten.

Mark Newsham / WWF-Aus

Stimuleren van een duurzame bedrijfsvoering

Klimaatverandering en het verlies van natuurlijke hulpbronnen houden grote risico’s in voor de toekomstbestendigheid van bedrijven die daarvan afhankelijk zijn. Sommige bedrijven hebben al positieve stappen gezet, terwijl anderen niet zeker weten hoe ze dit moeten aanpakken.

Dát is waar WWF-NL een rol kan spelen. En daarom werken we niet alleen met bedrijven die de meeste dingen al 'goed' doen. Soms kunnen de grootste veranderingen tot stand komen door uitdagende relaties te vormen en samen constructieve oplossingen te creëren. Werken met bedrijven is een essentieel onderdeel in het behalen van grootschalige en langdurige natuurbeschermingsresultaten.

Samenwerken aan verandering

WWF-NL heeft ervaring en technische expertise, evenals een sterk merk en een wereldwijd netwerk. De bedrijven waarmee we samenwerken, zoeken naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering en veerkracht en onderscheiden zich als een bedrijf dat aan een toekomst bouwt waarin mens en natuur in harmonie met elkaar leeft. We werken samen met bedrijven aan het verduurzamen van grondstofketens en de energietransitie, om ervoor te zorgen dat bedrijven aansluiten bij mondiale verdragen zoals het klimaatakkoord van Parijs, het Verdrag inzake biodiversiteit en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s). Van de werkvloer via de directiekamer tot de financieringsactiviteiten van investeerders en stakeholders - we schakelen proactief in op alle niveaus om de noodzakelijke verandering tot stand te helpen brengen. Soms vormen we samen met bedrijven, het maatschappelijk middenveld en overheden een netwerk waarin we innovatieve oplossingen voor milieuproblemen ontwikkelen. We werken ook samen om overheden te vragen beleid te ontwikkelen dat duurzame groei stimuleert.

Fred Ernst / WWF-Netherlands

Communicatie en bewustwording

We vergroten het bewustzijn over belangrijke milieukwesties en mobiliseren consumentenacties samen met bedrijven.


Communicatie over bijzondere gebieden of soorten

Samen met partners kunnen we extra aandacht vragen voor unieke gebieden of soorten in de wereld die bescherming nodig hebben, zoals de Noordpool of de tijger. Of over de resultaten die behaald zijn, mede door de steun van of samenwerking met bedrijven.

 

Inspireren tot gedragsverandering

Consumenten of klanten kunnen geïnspireerd worden om in het dagelijks leven bij te dragen aan natuurbescherming door het veranderen van gedrag. Denk bijvoorbeeld aan minder dierlijke producten eten, energie besparing of het opwekken van duurzame energie. Deze maatregelen kunnen gekoppeld worden aan meer abstracte zaken zoals de soorten of gebieden die hieronder te lijden hebben.

 

Betrokken medewerkers

Zijn jouw medewerkers geïnteresseerd in de bescherming van natuur en wilde dieren? We kunnen samen medewerkers inspireren en betrekken bij natuurbescherming. Sluit je aan bij ons crowdacting platform en maak als MKB-bedrijf direct impact op de kernthema's voedselverspilling en klimaatverandering van WWF. Denk aan het verduurzamen van jullie kantine-aanbod, het informeren van je medewerkers over specifieke projecten of teambuildingsactiviteiten gericht op het samen bijdragen aan een goed doel.

Canon / Brutus Östling / WWF-Sweden

Filantropische samenwerking

Onze missie is even uitdagend als helder: werken aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Een vitale en veerkrachtige natuur, die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Onze natuurbeschermingsprojecten zijn alleen mogelijk dankzij de vrijgevigheid van individuen, onze donateurs, overheden en giften van bedrijven en stichtingen. Ook jouw bedrijf kan onderdeel worden van de oplossing door met een gift echt een verschil te maken. Door samen te werken met WWF maakt ook jouw bedrijf het mogelijk om acute bedreigingen aan te pakken zoals stroperij, ontbossing en overbevissing. Tegelijkertijd investeer je ook in toekomstig natuurbehoud door innovatieve projecten te steunen waarbij de problemen op de lange termijn structureel worden aangepakt. We denken graag met je mee over de mogelijkheden! 

 

Transparant over financiële steun aan het WWF

Als wereldwijd netwerk willen we volledig transparant zijn over wie ons financieel steunt en is iedere samenwerking gericht op natuurbeschermingsdoelen. Daarom zijn er ook beperkingen opgesteld voor samenwerking met of het aangaan van een financiële relatie met bedrijven wanneer deze risico's of reputatieschade met zich mee kunnen brengen. Zo accepteert WWF bijvoorbeeld geen financiële steun van bedrijven die gericht zijn op de productie en handel in fossiele brandstoffen (specifiek olie, gas en kolen). Meer weten? Neem contact met ons op!