Help mee als bedrijf

Richard Barrett / WWF-UK

WWF pakt niet alleen de bedreigingen van onze natuur aan, maar we richten ons ook op de drijfveren achter deze bedreigingen. Om daar op het juiste moment, op de juiste plaats en op het juiste niveau invloed op uit te kunnen oefenen, gaan we de dialoog aan met verschillende partijen.

Bedrijven

WWF werkt samen met marktpartijen die een aantoonbare duurzaamheidsambitie hebben en hun koploper positie inzetten voor het verduurzamen van hun sector. We richten ons in de samenwerking met hen op de grondstofketens met de grootste impact op de natuur: energie, hout en papier, kweek- en wildgevangen vis, palmolie, soja en de Nederlandse zuivelsector.

WWF werkt(e) strategisch samen met de onderstaande bedrijven:

  • Albert Heijn
  • Eneco
  • KLM (beëindigd)
  • Rabobank

 

Overheden

Veel bedreigingen voor de natuur ontstaan door een gebrek aan goede wet- en regelgeving en de handhaving daarvan. Door druk uit te oefenen op de politieke besluitvorming en de beleidskeuzes in ons land en Europa wil WWF het politieke proces beïnvloeden ten gunste van de natuur. We brengen onze visie op de politieke actualiteit rechtstreeks over aan beleidsmakers en Kamerleden. Daarnaast pakt WWF een zichtbare, actieve rol in het maatschappelijke debat. We zetten hierbij in op constructieve, duurzame oplossingen voor de uitdagingen waar onze planeet voor staat.

 

Maatschappelijke organisaties

WWF werkt ook nauw samen met andere natuur- en milieuorganisaties. Zowel in Nederland als over de grens. We trekken bijvoorbeeld gezamenlijk op in projecten, zoals het Droomfondsproject Haringvliet, of vormen we coalities om overheidsbeleid ten gunste van de natuur te beïnvloeden. Dat doen we onder meer in de Groene 11, een samenwerkingsverband van inmiddels veertien natuur- en milieuorganisaties.

 

Kennisinstellingen

WWF zoekt naar oplossingen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat we relaties onderhouden met verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Ook leveren we een bijdrage aan een aantal belangrijke leerstoelen en organiseren we jaarlijks, samen met de Universiteit van Utrecht, de lezingenreeks Studium Generale over duurzaamheid.

 

Lokale gemeenschappen

In een wereld met meer dan zeven miljard mensen zijn natuur en ontwikkeling nauw met elkaar verbonden. Natuurbeheer door lokale gemeenschappen in Nederland en elders in de wereld kan een belangrijke rol spelen in het behoud van het natuurlijk kapitaal. WWF werkt op basis van een aantal principes die een duurzaam en inclusief beheer van natuur waarborgen. Zo werken we in het partnerschap Shared Resources Joint Solutions (SRJS) met IUCN NL en het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het versterken van de dialoog en samenwerking tussen bedrijven, lokaal maatschappelijk middenveld en overheden, zodat zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid krijgen over het landschap.

 

Transparantie

Transparantie is een belangrijke voorwaarde om ons werk te kunnen doen en op een constructieve manier samen te werken. In het Corporate Partnerships Report 2018 (PDF) worden de samenwerkingsrelaties van WWF beschreven.

 

Interesse?

Voor meer informatie of aanmelding voor de bedrijvennieuwsbrief kun je contact opnemen met Rikkert van Erp via rerp@wwf.nl of +31 6 50616115.